Opšti uslovi

LICENCA ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA

MC sistemi d.o.o., odnosno principal protel Hotel Softvare GMBH, Nemačka, kao nosilac vlasničkih i autorskih prava (u daljem tekstu davalac licence) daje KUPCU (u daljem tekstu nosilac licence) licencu za korišćenje autorskog dela – računarskog softverskog paketa (od subjekta). ugovora), koje imalac licence može koristiti samo za podršku poslovanju objekta za koji je zaključio ugovor sa MC sistemi d.o.o. Softverski paket ostavljen na korišćenje od strane korisnika ostaje vlasništvo IZVOĐAČA, koji zadržava sva imovinska i autorska prava nad proizvodom. Vlasnik licence se obavezuje da će računarski softverski paket (iz predmeta ugovora) koristiti u skladu sa uputstvima davaoca licence priloženim uz softverski paket, upotreba u druge svrhe je zabranjena. Vlasnik licence ne može modifikovati softverski paket računara ili računarske programe koji on sadrži ili ga prosleđivati trećoj strani bez dozvole davaoca licence.

GARANCIJA - Softver

Izvođač obezbeđuje naručiocu ispravno funkcionisanje računarskog softverskog paketa u okviru zadatih zahteva i specifikacija kao i važećeg zakonodavstva koje je obema stranama poznato na dan zaključenja ugovora. Izvođač ne preuzima garanciju da će softver zadovoljiti posebne potrebe korisnika koje nisu izričito pismeno utvrđene u trenutku zaključenja ugovora. O tome da li softverski paket ispunjava njegove potrebe i zahteve, korisnik je saznao pre zaključenja ugovora na prezentaciji softverskog paketa.

ODRŽAVANJE softvera

Održavanje je predmet posebnog ugovora o održavanju. Potpisivanje ugovora je obavezan aneks ovog ugovora. Ugovor važi za sve vreme dok klijent koristi softver koji je predmet ugovora. U slučaju da naručilac raskine ugovor o održavanju, mora i pismeno obavestiti izvođača da više ne koristi program protel. KORISNIK je dužan da odredi administratora koji je zadužen za kontakte sa IZVOĐAČEM RADOVA. Ukoliko KORISNIK promeni administratora ili druge podatke koji su neophodni za nesmetanu saradnju IZVOĐAČA i KORISNIKA, KORISNIK se obavezuje da će odmah pisanim putem obavestiti IZVOĐAČA RADOVA i poslati relevantne informacije o promeni.

ODGOVORNOST IZVOĐAČA POSLOVA

Kupac mora obavestiti izvođača o svakoj grešci u softveru odmah ili najkasnije u roku od tri dana od otkrivanja greške. U slučaju blagovremenog obaveštenja o grešci iz prethodne rečenice, izvođač se obavezuje da otkloni grešku u razumnom roku bez dodatnog plaćanja. U slučaju blagovremenog obaveštenja o grešci od strane naručioca, strane se takođe mogu dogovoriti da će izvođač, umesto otklanjanja greške, obezbediti naručiocu novu verziju softvera koja je kompatibilna sa prethodnom.

Izvođač ne snosi odgovornost za običnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi mogla nastati klijentu usled softverske greške, osim u slučaju namere ili grubog nemara. U skladu sa prethodnom rečenicom, izvođač ne odgovara za štetu nastalu naručiocu zbog greške u slučaju gubitka hotelskih rezervacija, prebukiranosti, netačnih cena za rezervacije i kazne u slučaju poreskih i drugih zakonskih nepravilnosti.

U slučaju da nije moguće isključiti odgovornost izvođača, u slučaju štete, strane se mogu dogovoriti da će izvođač isplatiti naručiocu paušalnu naknadu, koja ni u kom slučaju ne može biti veća od 100% mesečnog iznosa. naknada za održavanje.

Korisnik je odgovoran da obezbedi da cene Usluga unešenih u Softver, bez obzira na to ko ih je uneo, u svakom trenutku odgovaraju onima koje kreira Klijent. Ovo posebno važi za cene koje se prenose iz PMS-a na onlajn prodajne kanale kao što su OTA-i i sistemi za rezervaciju hotela. Zadatak izvođača je da uz njegovu punu saradnju prenese potrebno znanje kupcu za kontrolu i promene cena.

ОДГОВОРНОСТ КУПЦА ЗА АРХИВИРАЊЕ ПОДАТАКА

Softverski paket omogućava arhiviranje podataka, tako da IZVOĐAČ ne snosi odgovornost za gubitak podataka koji bi nastao prilikom korišćenja softverskog paketa ili na drugi način. KUPAC je isključivo odgovoran za pravljenje rezervnih kopija podataka.

Ukoliko klijent koristi klaud verziju protel PMS-a (protel AIR), IZVOĐAČ se stara o arhiviranju u okviru cloud rešenja.

POSLOVNA TAJNA

Ugovorne strane se obavezuju da će sve podatke vezane za ovaj ugovor čuvati kao poslovnu tajnu. IZVOĐAČ POSLOVA i KORISNIK se obavezuju da će se pridržavati zakonom definisanih principa i principa u pogledu bezbednosti i poverljivosti podataka tokom obrade. U suprotnom, obe strane su odgovorne za štetu nastalu povredom poslovne tajne po ovom ugovoru.

TRAJANJE UGOVORA

TRAJANJE Ugovor o održavanju se potpisuje za ceo period korišćenja softvera izvođača. U slučaju da naručilac raskine ugovor o održavanju, mora poslati pisano obaveštenje izvođaču da više ne koristi protel program. U slučaju raskida ugovora, kupac može dobiti novu verziju softvera samo kupovinom/iznajmljivanjem nove licence.

© MC sistemi d.o.o., 2012 – 2020

Matej Cvikl, direktor