Splošni pogoji poslovanja

LICENCA ZA UPORABO PROGRAMSKE OPREME

MC sistemi d.o.o., oziroma principal protel Hotel Software GMBH, Nemčija, kot nosilec lastniških in avtorskih pravic (v nadaljevanju licencodajalec) podeli NAROČNIKU (v nadaljevanju licencojemalec) licenco za uporabo avtorskega dela – računalniškega programskega paketa (iz predmeta pogodbe), ki ga sme licencojemalec uporabljati le za podporo poslovanja objektu, za katerega je sklenil pogodbo z MC sistemi d.o.o. Uporabniku v uporabo prepuščen programski paket ostane last IZVAJALCA, ki si pridržuje vse lastninske in avtorske pravice nad izdelkom. Licencojemalec se zaveže uporabljati računalniški programski paket (iz predmeta pogodbe) v skladu z navodili licencodajalca, ki so priložena programskemu paketu, uporaba v drugačne namene je prepovedana. Licencojemalec brez dovoljenja licencodajalca ne sme spreminjati računalniškega programskega paketa oziroma računalniških programov, ki jih vsebuje ali ga posredovati tretjemu.

GARANCIJA – programska oprema

Izvajalec zagotavlja naročniku pravilno delovanje računalniškega programskega paketa v okviru danih zahtev in specifikacij ter veljavne zakonodaje, ki so obema strankama znane na dan sklenitve pogodbe. Izvajalec ne prevzema jamstva, da bo programska oprema zadovoljevala specialne potrebe uporabnika, ki niso bile izrecno pisno določene ob sklenitvi pogodbe. Uporabnik se je o tem, ali programski paket ustreza njegovim potrebam in zahtevam, seznanil pred sklenitvijo pogodbe na prezentaciji programskega paketa.

VZDRŽEVANJE programske opreme

Vzdrževanje je predmet posebne pogodbe o vzdrževanju. Podpis pogodbe je obvezen aneks h tej pogodbi. Pogodba velja za ves čas, ko naročnik uporablja programsko opremo, ki je predmet pogodbe. V primeru, da naročnik prekine pogodbo o vzdrževanju, mora ob tem podati izvajalcu pisno obvestilo, da ne uporablja več programa protel. UPORABNIK je dolžan določiti skrbnika, ki je z njegove strani zadolžen za kontakte z IZVAJALCEM. V kolikor UPORABNIK zamenja skrbnika ali druge podatke , ki so potrebni za nemoteno sodelovanje IZVAJALCA in UPORABNIKA, se UPORABNIK zavezuje to pisno takoj sporočiti IZVAJALCU in poslati ustrezne podatke o spremembi.

ODGOVORNOST IZVAJALCA

Naročnik mora o kakršnikoli napaki v programski opremi nemudoma oziroma najkasneje v roku treh dni od ugotovitve napake obvestiti izvajalca. Izvajalec se zavezuje v primeru pravočasne notifikacije napake iz prejšnjega stavka napako odpraviti v razumnem roku brez doplačila. Stranki se lahko v primeru pravočasne notifikacije napake s strani naročnika tudi dogovorita, da izvajalec namesto odprave napake zagotovi naročniku novo verzijo programske opreme, ki je kompatibilna s prejšnjo.

Izvajalec ne odgovarja za navadno škodo ali izgubljen dobiček, ki bi zaradi napake v programski opremi lahko nastala naročniku, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti. V skladu s prejšnjim stavkom izvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi napake nastala naročniku v primeru izgube hotelskih rezervacij, overbooking-ov, napačne cene za rezervacije in kazni v primeru davčnih in drugih zakonskih nepravilnosti.

V slučaju, da izključitev odgovornosti izvajalca ni mogoča, se stranki v primeru nastanka škode lahko dogovorita, da izvajalec poravna naročniku pavšalno odškodnino, ki pa v nobenem primeru ne more presegati 100 % mesečnega pavšala za vzdrževanje.

Naročnik je odgovoren za to, da cene storitev, vnesenih v programsko opremo, ne glede na to, kdo jih je vnesel, ves čas ustrezajo tistim, ki jih je ustvaril odjemalec. To še posebej velja za cene, ki se prenašajo s PMS na spletne prodajne kanale, kot so OTA in motorji za hotelske rezervacije. Naloga izvajalca je, da s svojim polnim sodelovanjem prenese naročniku potrebno znanje za nadzor in spremembe cen.

ODGOVORNOST NAROČNIKA ZA ARHIVIRANJE PODATKOV

Programski paket omogoča arhiviranje podatkov, zato IZVAJALEC ne odgovarja za izgubo podatkov, ki bi nastala pri uporabi programskega paketa ali drugače. Za izvajanje varnostnih kopij podatkov odgovarja izključno NAROČNIK.

V primeru, da naročnik uporablja cloud verzijo protel PMS (protel AIR), je za arhiviranje sistemsko poskrbljeno v okviru cloud rešitve s strani IZVAJALCA.

POSLOVNA TAJNOST

Pogodbeni stranki se zavezujeta varovati vse podatke v zvezi s to pogodbo kot poslovno tajnost. IZVAJALEC in UPORABNIK se obvezujeta spoštovati zakonsko opredeljene principe in načela v zvezi z zavarovanjem in tajnostjo podatkov pri obdelavah. V nasprotnem primeru sta druga drugi odgovorni za škodo, nastalo zaradi kršitve poslovne tajnosti po tej pogodbi.

TRAJANJE POGODBE

Pogodba o vzdrževanju je podpisana za celotno obdobje uporabe programske opreme izvajalca. V primeru, da stranka odpove pogodbo o vzdrževanju, mora izvajalcu poslati pisno obvestilo, da programa protel ne uporablja več. V primeru odpovedi pogodbe lahko kupec novo različico programske opreme pridobi samo z nakupom/najemom nove licence.

© MC sistemi d.o.o., 2012 – 2020

Matej Cvikl, direktor