Opći uvjeti poslovanja

LICENCA ZA KORIŠTENJE SOFTVERA

MC sistemi d.o.o., odnosno principal protel Hotel Software GMBH, Njemačka, kao nositelj vlasničkih i autorskih prava (u daljnjem tekstu davatelj licence) daje KUPCU (u daljnjem tekstu stjecatelj licence) licencu za korištenje autorskog djela - računalnog programskog paketa (iz predmeta ugovora), koje nositelj licence može koristiti samo za potporu poslovanju objekta za koji je sklopio ugovor s MC sistemi doo. Programski paket ostavljen na korištenje korisniku ostaje u vlasništvu IZVOĐAČA, koji zadržava sva vlasnička i autorska prava nad proizvodom. Stjecatelj licence se obvezuje koristiti računalni programski paket (iz predmeta ugovora) u skladu s uputama Davatelja licence priloženim uz programski paket, uporaba u druge svrhe je zabranjena. Vlasnik licence ne smije modificirati računalni softverski paket ili računalne programe koje on sadrži ili ga proslijediti trećoj strani bez dopuštenja davatelja licence.

JAMSTVO - Softver

Izvođač osigurava naručitelju ispravno funkcioniranje računalnog programskog paketa unutar zadanih zahtjeva i specifikacija kao i važećih zakonskih propisa poznatih objema stranama na dan sklapanja ugovora. Izvođač ne jamči da će softver zadovoljiti posebne potrebe korisnika koje nisu bile izričito pisanim putem utvrđene prilikom sklapanja ugovora. Korisnik je o tome zadovoljava li programski paket njegove potrebe i zahtjeve saznao prije sklapanja ugovora na prezentaciji programskog paketa.

ODRŽAVANJE softvera

Održavanje je predmet posebnog ugovora o održavanju. Potpisivanje ugovora je obavezni aneks ovog ugovora. Ugovor vrijedi cijelo vrijeme dok klijent koristi softver koji je predmet ugovora. U slučaju da korisnik raskine ugovor o održavanju, dužan je i pisanim putem obavijestiti izvođača da više ne koristi program protel. KORISNIK je dužan odrediti administratora koji je zadužen za kontakte s IZVRŠITELJEM. Ukoliko KORISNIK promijeni administratora ili druge podatke koji su nužni za neometanu suradnju IZVRŠITELJA i KORISNIKA, KORISNIK se obvezuje odmah pisanim putem obavijestiti IZVRŠITELJA i poslati relevantne podatke o promjeni.

ODGOVORNOST IZVOĐAČA

Kupac mora obavijestiti izvođača o svakoj pogrešci u softveru odmah ili najkasnije u roku od tri dana od otkrivanja pogreške. U slučaju pravovremene obavijesti o pogrešci iz prethodne rečenice, izvođač se obvezuje otkloniti pogrešku u primjerenom roku bez dodatnih plaćanja. U slučaju pravodobne obavijesti o pogrešci od strane naručitelja, strane se također mogu dogovoriti da će izvođač umjesto otklanjanja pogreške isporučiti naručitelju novu verziju softvera koja je kompatibilna s prethodnom.

Izvođač ne odgovara za običnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi mogla nastati naručitelju zbog programske pogreške, osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje. Sukladno prethodnoj rečenici, izvođač ne odgovara za štetu nastalu naručitelju zbog pogreške u slučaju gubitka hotelskih rezervacija, prebukiranosti, pogrešnih cijena rezervacija te kazne u slučaju poreznih i drugih zakonskih nepravilnosti.

U slučaju da nije moguće isključiti odgovornost izvođača, u slučaju nastale štete, stranke se mogu dogovoriti da će izvođač platiti naručitelju paušalnu naknadu, koja ni u kojem slučaju ne smije biti veća od 100% mjesečne naknade. naknada za održavanje.

Kupac je odgovoran osigurati da cijene Usluga unesene u Softver, bez obzira tko ih je unio, u svakom trenutku odgovaraju onima koje je kreirao Klijent. To posebno vrijedi za cijene koje se prenose iz PMS-a u online prodajne kanale kao što su OTA i sustavi za hotelske rezervacije. Zadatak izvođača je prenijeti potrebno znanje kupcu za kontrolu i promjenu cijena uz njegovu punu suradnju.

ODGOVORNOST KUPCA ZA ARHIVIRANJE PODATAKA

Programski paket omogućuje arhiviranje podataka, stoga IZVODITELJ ne odgovara za gubitak podataka koji bi nastao korištenjem programskog paketa ili na drugi način. KUPAC je isključivo odgovoran za izradu sigurnosnih kopija podataka.

Ukoliko naručitelj koristi cloud verziju protel PMS (protel AIR), IZVOĐAČ preuzima brigu o arhiviranju u okviru cloud rješenja.

POSLOVNA TAJNA

Ugovorne strane se obvezuju sve podatke vezane uz ovaj ugovor čuvati kao poslovnu tajnu. IZVODITELJ i KORISNIK obvezuju se pridržavati se zakonski definiranih načela i načela u pogledu sigurnosti i povjerljivosti podataka tijekom obrade. U suprotnom, obje strane odgovaraju za štetu nastalu povredom poslovne tajne iz ovog ugovora.

TRAJANJE UGOVORA

TRAJANJE Ugovor o održavanju sklapa se za cijelo vrijeme korištenja softvera izvođača. U slučaju da korisnik raskine ugovor o održavanju, dužan je pisano obavijestiti izvođača da više ne koristi program protel. U slučaju raskida ugovora, kupac može dobiti novu verziju softvera isključivo kupnjom/zakupom nove licence.

© MC sistemi d.o.o., 2012 – 2020

Matej Cvikl, direktor